Badania międzynarodowe

W dzisiejszej gospodarce stopień globalizacji biznesu wpływa na konieczność pozyskiwania informacji nie tylko na temat stanu i struktury najbliższego otoczenia, ale zmusza również do monitorowania sytuacji na zagranicznych rynkach. Ważne jest zatem, aby przedsiębiorstwa funkcjonujące w ponadnarodowym wymiarze miały dostęp do analiz różnych rynków, których dane byłyby łatwo porównywalne.

Badania międzynarodowe są przeznaczone w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dokonali wyboru, na jakich rynkach zagranicznych mają zamiar rozwijać swoją działalność lub wkroczyli już na wybrane rynki zagraniczne i chcą aktualnie pogłębić wiedzę na ich temat. Pożądane przez nich informacje to przede wszystkim dane na temat sytuacji wybranych branż, popycie na dane dobro i konkurencji, jaka występuje na danym rynku.

Firmy, które posiadają dostęp do wielopłaszczyznowych analiz rynków i podmiotów na nich funkcjonujących, zyskują przewagę konkurencyjną w postaci bogatych zasobów wiedzy pozwalających na budowę strategii rozwoju działalności opartej o rzetelne informacje. Ważne jest ponadto, aby dostarczone w wyniku analiz informacje zostały skorygowane o różnice wynikające z odmienności kulturowej i dywersyfikacji gospodarczej poszczególnych krajów. Może się bowiem okazać, że dwie równe wartości w odniesieniu do różnych rynków mogą być różnie interpretowane.

Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych analityków, którzy przeprowadzają badanie rynków zagranicznych z uwzględnieniem ich specyfiki gospodarczej i różnic kulturowych nasi Klienci otrzymują pełny raport dotyczący stanu wybranych zagranicznych gospodarek, zakończony rekomendacjami dotyczącymi dalszej działalności.

W ramach marketingowych badań międzynarodowych oferujemy:

analizę atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych branż;

analizy konkurencji na zagranicznych rynkach;

analizę SWOT wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku zagranicznym;

stworzenie raportu podsumowującego badanie, wraz z zawartymi rekomendacjami rozwoju dalszej działalności.

Przygotowany przez naszą firmę dokument jest kompleksowym materiałem, który służyć może do sporządzania strategii rozwoju firmy na rynkach zagranicznych. Jego wielowymiarowość, przy jednoczesnej standaryzacji prezentowanych danych, pozwala na dostarczanie istotnej wiedzy na temat poszczególnych, wybranych przez Klienta rynków.

Posiadamy wypracowany styl tworzenia raportów, dzięki czemu analizy międzynarodowe dla firm wykonywane przez naszych analityków w różnych okresach są łatwo porównywalne. Ważną cechą naszych opracowań jest również możliwość dostosowania przeprowadzanych analiz do specyficznych wymagań naszych Klientów, co jeszcze bardziej podnosi poziom użyteczności naszych usług związanych z tworzeniem marketingowych badań międzynarodowych.

Adresaci Korzyści
  • Firmy planujące ekspansję na zagraniczne rynki,Firmy funkcjonujące na zagranicznych rynkach,
  • Izby gospodarcze zainteresowane dostarczaniem raportów międzynarodowych dla swoich członków.
  • Pogłębienie wiedzy na temat zagranicznych rynków, na których firma prowadzi lub planuje przeprowadzić eksport,
  • Analiza branż, która pozwala ocenić, czy wkroczenie na wybrany rynek z określonym produktem lub usługą ma szansę zakończyć się sukcesem,
  • Analiza konkurencji pozwala na ocenę ryzyka przy rozwoju eksportu na zagranicznych rynkach oraz na stworzenie adekwatnej do oczekiwań rynku oferty.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

  • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942